About

Name-Dr.Shubhangi AmarSinha Katkar.

Address of clinic-G-3,Ajinkya Bazar Chowk,Shahu Nagar,Satara.

Qualification- B.A.M.S.: Aryangla Vaidyak Mahalaya,Satara.

M.D.(Alternative Medicine)-2013

Experience: 7 years

Email-shubhangikatkar99@gmail.com.